album

Псэм и уэрэд

20 Titres (1 heure et 13 minutes) Sorti le 28 septembre 2013
1
Пшынэм и уэрэд
3:41
2
Къуэгъулъкъуей
3:05
3
Раууей
3:38
4
Сэрмакъ
3:24
5
Ар лъагъуныгъэращ
4:07
6
Си нэфIыцIэ
3:59
7
IэлъынцIыкIур
4:25
8
СощIэр сэ сылейщ
3:26
9
СопэгэкIыркъым
3:43
10
Дэнэ си псэ укIуэжа?
4:09
11
ПыIэ фIыцIэ цIыкIур
3:44
12
Лъагъуныгъэм дыблокI
4:29
13
Дауэ бгъэвыну уей
3:16
14
Си Къэбэрдей
2:52
15
Си Хэку
3:23
16
Адыгэ джэгу
3:46
17
Уей дуней
4:13
18
Си гъуэгухэр
3:42
19
Догъэн и уэрэд
3:54
20
Хэхэсхэм я уэрэд
2:42