album

Traditions of Tiree

29 Titres (1 heure et 8 minutes)
1
Allaibh Arra Bo Choisinn Co-bheag
Alastair MacNeill
1:44
2
Columba and Mallachdaig
John Henderson
0:35
3
O Ho-ro
Margaret MacArthur
1:36
4
Witchcraft
Donald Sinclair
2:07
5
Port a Beul
Alex Hector MacPhail
2:33
6
Bean a Chotain Ruaidh
Christine MacArthur
0:40
7
Blar nan Sguab
Donald Sinclair
2:59
8
Blanket Washing
Chrissie MacLean
1:26
9
Mo Nighean Donn a Cornaig
Alastair MacNeill
1:45
10
Oran a Fhuadaich
Donald Sinclair
1:03
11
Canntaireachd
Hugh MacDonald
3:18
12
Elegy for Mrs Noble
Donald Sinclair
2:30
13
Childrens Play Rhymes
Eilidh Kennedy, Mary Ann Campbell
0:38
14
Diarmaid and Grainne
Donald Sinclair
5:43
15
Seo an Duan
Flora Bunting
4:51
16
Cinderella
John Henderson
3:02
17
An Imrich
Donald Sinclair
1:05
18
Gilleasbaig Laidir and the Factor
John Henderson
2:43
19
Archibald and Duncan Campbell
Donald Sinclair
0:57
20
Emigrants Leaving Tiree for Canada
Chrissie MacLean
1:45
21
Tiree Settlers at McIntyres Corners
Alex Lamont
2:56
22
Great Tea Race 1866
Donald Sinclair
3:40
23
Manitoba
Hector Kennedy
5:13
24
Oran Mhanitoba
Alastair MacNeill
3:55
25
Hogmanay Rhyme
Hector MacLean
0:22
26
Skerryvore Survivor
Donald Sinclair
3:22
27
Tha Mise Seo Gun Chroit Gun Sgoth
Hector Kennedy
1:50
28
Oran a Chogaidh
Colin Lamont
3:08
29
Piping
Alastair Sinclair
0:50