Artiste

Moiseyev Ballet Orchestra, Samson Galperin, N. Kossogorov