Φώτης Ζουμίδης, Ιωάννης Παπαϊωάννου, Στέλιος Χρυσίνης