Artiste

Fujiyama Ichiro, Yutaka Kadota, Masao Koga

0:00