Santhosh Dev, Korus, Hemantha, Manjunatha, Harsha Ranjini, Lakshmi Vijaya, Shaswathi Kashyap